C C C C A+ A A- X

Представяне

След Освобождението в млада България, съдилищата са едни от първите новоизградени държавни институции, защото държавността и сувернитета са немислими без правовия ред. В историята на българското право В. Търново винаги ще има знаково място. Тук на 16 април 1879 година 229 народни представители подписват първия основен закон на Третата българска държава – Търновската конституция.

Добрите традиции имат своето продължение и днес, когато пред българските магистрати стоят изключително отговорни задачи, свързани с реформата в съдебната система, с овладяването на европейските правни норми и достигане на европейското равнище на правораздаване. 

Тази уеб-страница и непрекъснатото актуално обновяване на съдържащата се в нея информация, е част от желанието ни да бъдем полезни на обществото, като предоставим на всички информация относно дейността на Великотърновски апелативен съд. Убедени сме, че работейки с професионализъм и при максимална прозрачност ще повишим и утвърдим доверието на обществото в съдебната система като цяло и в частност във Вeликотърновски апелативен съд и съдиите работещи в него. 

 Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна. Съдебната власт осъществява правосъдието в Република България. Тя е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите са независими и се подчиняват само на закона.  Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата и се осъществява в името на народа. Съдилищата прилагат законите точно и еднакво спрямо всички като осигуряват равенство и еднакви условия за състезателност на страните в процеса.
 
     Съдопроизводството в Република България е разделено на 3 степени, наричани инстанции - първоинстанционно, въззивно и касационно /чл.15,ал.1 ЗСВ/.
 
     Апелативният съд правораздава като втора инстанция.       Производството пред този съд е въззивно. Пред Великотърновски апелативен съд се обжалват актове, постановени от окръжните съдилища от неговия съдебен район – Великотърновски окръжен съд, Русенски окръжен съд , Плевенски окръжен съд, Габровски окръжен съд и Ловешки окръжен съд. Апелативният съд ръководи и контролира дейността на окръжните съдилища от своя съдебен район.
 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

          Апелативният съд проверява като въззивна инстанция правилността на невлязлата в сила присъда, постановена от окръжен съд от съдебния район на Великотърновски апелативен съд
     Наказателните дела се гледат в състав от трима съдии. Участието на прокурор от съответната прокуратура е задължително. В съдебния състав в това производство не участват съдебни заседатели.
     В Апелативния съд се образуват  въззивни наказателни дела /ВНД/ по протест на прокурора или по жалба на страните. 
       Апелативният съд се произнася по обосноваността  и законосъобразността на постановлението за прекратяване на наказателното производство с определение, което не подлежи на косационна жалба или протест както и проверява всички определения постановени от първоинстанционния съд  и изброени в чл 344 НПК. 
     Апелативният съд проверява определенията на Окръжните съдилища, с които е взета мярка за неотклонение “задържане под стража” или друга по-лека мярка за неотклонение. Образуват се Частни наказателни дела. Определенията на Апелативният съд, постановени по тези производства са окончателни и не подлежат на обжалване.
     Апелативният съд проверява решенията на Окръжните съдилища, постановени по направено искане за предаване на чужд гражданин извършил престъпление на територията на друга държава.
 

ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

     Апелативен съд проверява правилността, обосноваността и законността на актовете на Окръжните съдилища  от съдебния район по граждански, търговски дела, производства по несъстоятелност и по охранителни производства по вписване на търговци и юридически лица.
     Гражданските дела се разглеждат в състав от трима съдии. Участието на прокурор от Апелативна прокуратура  е задължително само в производствата по ЗОДВПГ.
     Образуват се въззивни дела по жалби на страните против постановените от първоинстанционния съд  решения както следва:  въззивни граждански дела  и въззивни търговски дела по жалби на граждани  и търговци, както и въззивни фирмени дела по жалби против отказите да бъдат вписани обстоятелства в регистрите на съдилищата.
     Разглеждат се и въззивни частни граждански дела, образувани против постановените от първоинстанционните съдилища определения, с които се прекратява по-нататъшния ход на делото, спира се производство, по жалби срещу определения за допуснато обезпечение на иска и за отмяна на обезпечение, както и срещу други определения посочени в ГПК   

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация