C C C C A+ A A- X

История

Основаването на Апелативен съд в Търново  датира от 1878 година с приемането на  „Временни правила за устройство на съдебната част в България”, съгласно които Търново е един от петте града в които се учредява въззивен /апелативен/ съд, наред с София, Видин, Русчук и Варна. В района на Търновски губернски съд влизат – Търновски, Севлиевски, Ловченски, Габровски, Османпазарски /Търговишки/ и Еленски окръжни съдилища. Съдът се помещава в Градския дом /днес Музей „Възраждане и учредително събрание „ – сграда в която пред 1879 година е подписана първата конституция на новоосвободана България/.      Председател на Търновски губернски съд е Никола Михайловски, който е един от учредителите на Търновската конституция и като такъв е вписан в списъка на учредителите.
          Апелативният съд в Търново е просъществувал една година – до 20.08.1879г, когато с указ на Княза апелативните съдилища се намалят от пет на два, поради малкия брой дела, постъпили във втората инстанция.
         Две година по-късно /1881г / с указ на Княза и по предложение на министъра на правосъдието апелативния съд в старата столица Търново отново е открит. Новоприетият през  1880 г. Закон за устройство на съдилищата в България, урежда система от съдилища по европейски образец, като запазва и влиянието от руското законодателство. С този пръв съдоустройствен закон се извършва административното и организационно уреждане на съдебната власт в Княжество България. Създават се мирови съдии, окръжни и апелативни съдилища и се учредява Върховен касационен съд. По закон апелативните съдилища се състоят от един председател, подпредседател и четири членове по щат. Дели се на две отделения – гражданско и углавно/ наказателно/. Към всеки апелативен съд се назначава прокурор по щат. За председател, подпредседател, членове, прокурор и негов помощник в апелативен съд се назначават лица, които имат юридическо образование и които са прослужили две години в съдебната част. Същата година се приема Закон за сроковете на апелативните и касационните жалби, според който жалбите срещу окончателните решения по граждански и търговски дела и присъдите по наказателни дела на апелативните съдилища се подава във Върховен касационен съд, чрез апелативния съд, в двумесечен срок.
        Апелативен съд в Търново работят трима членове съдии, един от които е председателстващ.  За председател на съда е бил назначен А. Каназирски /бивш прокурорът при Русенски апелативен съд/. Съхранената съдебна документация, сочи че към 1893г  председател на Търновски апелативен съд е бил  Д-р Добри Панайотов Минков.     
       Съдебният район на Търновския апелативен съд е обхващал района на окръжен съд Плевен с мирови съдилища /съдебни околии/ Плевенско градско, Плевенско околийско и Луковитско; Ловчавски окръжен съд с Ловчански градски и Ловчански околийски, Тетевенски и Троянски мирови съдилища; Севлиевски окръжен съд със Севлиевско и Габровско мирови съдилища и района на Търновски окръжен съд с включените в него Търновско мирови съдилище І степен, Търновско мирови съдилище ІІ степен, Горнооряховско І степен и Горнооряховско ІІ степен /вкл. Лясковец/ и ІІІ-то степенните мирови съдилища: Кесаровско, Дряновско, Тревненско и Паскалевско.
      Съдебното преустройство от 1894–95г  засегнало и Търновския апелативен съд. В периода 21.12.1894 - 09.01.1895 г по решение на министерството, Търновският апелативен съд се закрива повторно, а съгласно  Закона за устройството на съдилищата от 1898г в Княжеството остава само три апелативни съдилища: в София, Пловдив и Русе.
      След 9.09.1944г се слага началото на радикални промени в правната и съдебната система. През 1947г със Закон за закриване на апелативните съдилища апелативните съдилища се закриват, а година по-късно съществуващата от Освобождението триинстанционна съдебна система се преобразува в двуинстанционна.
         На 12 юли 1991г Седмото велико народно събрание прие сега действащата Конституция, с която отново се възстановява триинстанционното правораздаване.    
        С решение на Висш съдебен съвет от декември 1997г се създават апелативни съдилища с апелативни прокуратури в София, Велико Търново, Пловдив, Варна и Бургас.
         Апелативният съд във Велико Търново е учреден на заседание на Висш съдебен съвет на 21.01.1998г. Определя се за седалище Велико Търново и съдебен район на окръжните съдилища в Русе, Велико Търново, Плевен, Ловеч и Габрово. С решение на Висш съдебен съвет от март 1998г, за председател е избран съдия Здравко Трифонов, а на 4 май 1998 г в новооткрития съд са назначени общо седем съдии. На 4 юни 1998г. е проведено първото съдебно заседание на съда, като са  разгледани първите три дела и са постановени първите съдебни актове. Новооткритата въззивна инстанция започва работа с 533 дела /изпратени по подсъдност от Върховния съд/. В периода  19 май 2004 г – юни 2009г  председател на съда е съдия Йорданка Неделчева.  С решение от 9 юни 2009 г за административен ръководител-председател на съда е избрана съдия Илияна Попова / действащ председател в момента/.
       Днес Великотърновски апелативен съд осъществява правораздавателната си дейност на територията от 18270,1 кв. км, което е  16,47% от територията на страната  и включва пет  области с общо 41 общини с 49 градове и 998 села. Годишно съдът разглежда над 1500 наказателни и граждански дела. 
       В Апелативният съд във Велико Търново работят 17 магистрати от кариера със дългогодишен стаж на съдии, които са подпомагани от съдебна администрация с 24 щатни служители. Основен принцип в работата на съдиите от Апелативния  съд и окръжните съдилища от района е отстояване на доброто име на българския съд,  въвеждане на новите стандарти в правораздаването, гарантиране на гражданите на бързо и ефективно съдопроизводство, максимална степен защита на правата и интересите на гражданите и обществото и осигуряване на равен достъп до правосъдие.
        Великотърновски апелативен съд е след проверените съдилища при осъществения мониторинг на еврокомисарите, по наказателни и граждански дела, през 2005 и 2006 години. В последващите посещението доклади, относно работата на Апелативен съд Велико Търново, няма направени никакви забележки, което е и значим показател за професионализма на магистратите работещи в него.
       Съдът многократно е посещаван от наши висши магистрати и чуждестранни специалисти за обмяна на добри практики и промени във връзка с провеждащата се в страната съдебна реформа.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация